ก่อนขอในอนุญาตก่อสร้าง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

บอนุญาตก่อสร้างต้องใช้อะไรบ้าง

หากจะก่อสร้างอาคารหรือที่พักสักหลัง สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก สำหรับการจะก่อสร้างอาคารหรือที่อยู่อาศัยสักแห่ง เพราะถ้าหากก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาต เจ้าของบ้านจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งสามารถเอาผิดย้อนหลังได้ วันนี้ The Wisdom Property ได้รวบรวมขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้างมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน

ใบอนุญาตก่อสร้างคืออะไร?

การที่จะก่อสร้างบ้านหรืออาคารมีข้อกฎหมายที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ก่อนสร้างบ้านเจ้าของบ้านต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และเขียนคำร้อง แล้วยื่นเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อตรวจสอบมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร ระยะร่นของถนน การเว้นระยะห่างกับชุมชนรอบข้าง เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเอง รวมถึงเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน เพื่อให้การก่อสร้างอยู่ภายใต้กฎหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยจุดประสงค์หลักและสำคัญของเรื่องนี้ คือเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ขั้นตอนการก่อสร้างบ้าน

  • ในพื้นที่เขตควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมือง บ้านหรืออาคารที่จะปลูกสร้าง ต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนเสียก่อนและไม่สามารถสร้างเกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตได้ โดยยื่นคำร้อง ได้ที่สำนักงานเทศบาล อำเภอ และสำนักงานเขต แล้วแต่กรณี
  • บริเวณนอกเขตควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมือง บ้านหรืออาคารที่ปลูกสร้างไม่ต้องขอใบอนุญาตก่อสร้างสามารถปลูกสร้างได้เลย

เมื่อปลูกบ้านหรืออาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องถิ่นนั้นๆ คือนายทะเบียนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ หรือผู้ช่วยนายทะเบียน ณ สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมือง สำนักงานเขต และที่ว่าการอำเภอ หรือกิ่งอำเภอ เพื่อขอเลขประจำบ้านภายใน 15 วัน นับแต่วันปลุกสร้างบ้านเสร็จ ทั้งนี้หากไม่ได้ไปแจ้งตามวันที่กำหนด มีความผิดตามกฎหมายและมีค่าปรับ ไม่เกิน 1,000 บาท

เอกสารที่ต้องนำไปขอเลขประจำบ้าน

  • ใบอนุญาตก่อสร้างบ้านหรืออาคาร เฉพาะเขตพื้นที่ประกาศ ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายผังเมือง
  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวผู้แจ้ง หรือหากในกรณีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำบัตรประจำตัว ของผู้มอบและหนังสือมอบอำนาจ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
  • หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ปลุกสร้างบ้าน สัญญาซื้อขาย และสัญญาเช่า(ถ้ามี)
  • ผู้แจ้งให้ยื่นคำร้องตามแบบที่กำหนดต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งพร้อมหลักฐานที่นำไปแสดง

เอกสารที่จะต้องยื่นขอใบอนุญาติก่อสร้าง

1.แบบก่อสร้าง โดยต้องมีรายละเอียดที่แสดงผังบริเวณรวม และแสดงแบบรายละเอียดของชั้นต่าง ๆ รวมถึงแบบแสดงรูปด้านทุกด้าน แสดงรายละเอียดทั้งหมดของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม ส่วนนี้ต้องถูกจัดเตรียมโดยสถาปนิกและวิศวกร

2.เอกสารแสดงสิทธิของที่ดิน ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นโฉนดที่ดิน เพื่อแสดงให้เห็นว่าจะสร้างในที่ดินใด หากผู้ที่จะสร้างบ้านไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการยินยอมให้สร้างในที่ดินจากเจ้าของที่ดินตัวจริง

3.เอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งในเอกสารนี้ต้องเป็นวิศวกรเป็นผู้คุมงาม แต่ส่วนมากผู้ออกแบบมักจะเซ็นเป็นผู้ควบคุมงานตอนยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง และเมื่อใบอนุญาตก่อสร้างออกแล้ว อาจเปลี่ยนผู้ควบคุมงานเป็นผู้อื่นแทน

4.รายการคำนวณ ของวิศวกรโครงสร้าง ในส่วนนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าอาคารได้ผ่านการออกแบบโดยวิศวกรแล้ว เพื่อให้มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยในงานก่อสร้างและใช้งาน

5.เอกสารแสดงการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ในเรื่องการขอใบอนุญาตก่อสร้าง โดยส่วนมาก เจ้าของจะไม่ได้ดำเนินการเป็นผู้ยื่นเรื่องเอง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีเอกสารการมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน

ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ใช่เพียงแต่เอกสารที่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนเท่านั้น แต่การขอใบอนุญาตก่อสร้างยังเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าบ้านหรืออาคารของเราได้รับการสร้างอย่างมั่นคงและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นที่อาศัยอยู่ละแวกบ้านของเรา และโดยจุดประสงค์สำคัญของใบอนุญาตก่อสร้าง คือเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการก่อสร้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งถ้าหากบ้านหรืออาคารถูกก่อสร้างโดยที่ไม่ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างอย่างเป็นทางการก่อน ผู้ก่อสร้างจะมีความผิด และต้องรับโทษตามกฎหมาย